1. Administratorem danych jest Miejskie Towarzystwo Pływackie "Lublinianka"
z siedzibą Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin, tel.: 501-040-130, e-mail: biuro@mtplublinianka.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mtplublinianka.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.
Dane klubu:
Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka
Al. Zygmuntowskie 4
20-101 Lublin
NIP 946-23-34-763
Domena: www.mtplublinianka.pl
Adres e-mail: biuro@mtplublinianka.pl